Twatalige poëzy

Frysk-Nederlânske dichtbondel "Tei-iizje / Lok-azen"

In september 2014 is de nije Frysk-Nederlânske dichtbundel "Tei-iizje/ Lok-azen" fan Aggie utkommen.

Lês mear

 

Frysk-Nederlânske dichtbondel "Tei-iizje / Lok-azen"

Útrikking Gysbert Japicspriis 2019

16 novimber 2019

Op sneon 16 novimber 2019 hat Aggie van der Meer de Gysbert Japicspriis 2019 útrikke krigen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Sjoch de fideo.