Wa rêdt Cesilia Tan / In moaie dei yn 'e hjerst

"Een prachtboek"
Wa rêdt Cesilia Tan / In moaie dei yn 'e hjerst

It alderleafste famke Cesilia Tan dy't alle manlju om har fingerkes wynt ûntdekt te let dat stadichoan de rollen omdraaid wurde.

In één band met de novelle "In moaie dei yn 'e hjerst"

"Twee novellen die de lezer aan het denken zetten over belangrijke vragen van het leven. Geschreven in de al eerder geroemde rijke stijl van deze auteur, levert het een prachtboek op."
(Jelle van der Meulen, Tresoar en Bibliotheken).

"Van der Meer, de grand old lady fan de Fryske literatuer, hat de taal net sasear nedich om in ferhaal te fertellen, it ferhaal is in optelsom fan nuanses dy't it wurd bewurkmasterje kin."
(Jaap Krol, Friesch Dagblad.)

Oankeap

Sunder foarried / Uitverkocht

ISBN9789085660231
Siden206
ÚtjouwerFrysk en Frij
ÚtjouwerElikser
Jier2012