Pauwehôf

"fassinearjende wize foarm jûn"
Pauwehôf

De bewenners fan trije huzen dy't meiïnoar it buorskip Pauwehôf foarmje steane sintraal yn dizze roman. It giet om in echtpear mei in dochter, in lyts bytsje beheind, dy't fereale wurdt, in echtpear dat fêstsit yn konservative ferhâldingen, dêr't de frou útbrekt en in mysterieuze nije bewenner. Hy hat in ferhâlding mei in ferbean karakter.

"Dêr't Pauwehôf ynearsten in roman oer de relaasjestress fan de ferskillende stellen liket te wêzen, giet it op in heger nivo om minsken en de striid dy't se leverje om de wissichheden yn har libben. Dat hat Aggie van der Meer op in fassinearjende wize foarm jûn." Jelma Knol. Hjir.

Oankeap

Sunder foarried / Uitverkocht

ISBN90735540092
Siden112
ÚtjouwerFrysk en Frij
Jier2005