Wachtsje op it daagjen

"In prachtige bondel dy’t optilt fan de lyryske fynsten"
Wachtsje op it daagjen

Dichtbondel yn seis skiften.

"In prachtige bondel dy't optilt fan de lyryske fynsten dy't nettsjinsteande it grutte ferskil tusken de earste syklus en de oare parten, de yndruk makket fan in hechte ienheid. Har maatskippijkrityske hâlding hat se net opjûn, mar se is der wol - en poerbêst - yn slagge om har fersen yntimer te meitsjen, om de lêzer, mear as foarhinne yn 'e betsjoening te bringen fan it inkelde wurd, de inkelde rigel, de poëtyske gedachte."

Abe de Vries. 

Oankeap

Sunder foarried / Uitverkocht

ISBN9073554977
Siden72
ÚtjouwerFrysk en Frij
Jier2004