It bern dat oer it wetter blaast

"In lûd dat my de earen iepenet"
It bern dat oer it wetter blaast

In bondel yn sân skiften. Utgongspunt is it "Oergelok" dat neffens Imre Kertész de grûnslach is fan alles dat der fan it begin ôf is.

"De poëzy fan Aggie van der Meer is moai ritmysk en dimmen lêzen, in lûd dat my de earen iepenet, my by de hân krijt en meifiert in frjemdte yn dy't tagelyk frjemd is en hiem."

Harmen Wind (Leeuwarder Courant)

Oankeap

Beheinde beskikberens / beperkt leverbaar

ISBN9789033006241
Siden87
ÚtjouwerFrysk en Frij
ÚtjouwerElikser
Jier2007